Call Us 062-561-5493 LQTschool@gmail.com

บุตรหลานของท่านเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา

เรามีความมุ่งมั่น ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะวิชาการให้น้องๆ เพื่อเสริมความมั่นในการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาความรู้สิ่งใหม่ๆ  เราจึงใช้ความสนุกคู่ความเข้าใจเป็นตัวนำสอน เพื่อให้น้องๆ ทุกคน ไม่เครียดในเวลาเรียน และ น้องๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่มากกว่าคำว่ากวดวิชา แน่นอนค่ะ  ครูปุ๋ม

ครูปุ๋มระยอง